VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

 1. környezetvédelmi feladatok,
 2. telepengedélyezés,
 3. önkormányzati beruházások szervezése,
 4. vízügyek, közlekedési és egyéb kommunális ügyek,
 5. fejlesztési tervek előkészítése és végrehajtása,
 6. pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása,
 7. műszaki ellenőrzés,
 8. energia ügyek,
 9. címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok,
 10. településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat előkészítése és véleményezése,
 11. helyi építészeti értékeke védelme

 

FŐÉPÍTÉSZ

        a. településfejlesztés, településrendezés
        b. településtérképi véleményezési eljárás
        c. településképi bejelentési eljárás
        d. településkép- védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 

 

 

GAZDASÁGI OSZTÁLY:

 1. intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése,
 2. önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése,
 3. vállalkozás-fejlesztés.

 

Adóügyi csoport:

 1. adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés,
 2. méltányossági kérelmek elbírálása, adóigazolások kiállítása.

 

Adóbehajtási csoport:

 1. adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,
 2. ellenőrzési feladatok ellátása.

 

Költségvetési csoport:

a)  az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok,
b)  számviteli feladatok,
c)  költségvetési, pénzellátási feladatok.

 

Vagyongazdálkodási csoport:

 1. önkormányzati vagyonkezelés és vagyon-hasznosítás, ingatlanfejlesztés,
 2. vagyongazdálkodás,
 3. önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása,
 4. ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
 5. nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása,
 6. az önkormányzat ingó és ingatlan vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos ügyek,
 7. közterület-használati engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyek.

 

TITKÁRSÁG (osztály)

 1. képviselőtestület, városrészi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, bizottságok tevékenységével kapcsolatos feladatok,
 2. polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző adminisztrációs ügyeinek intézése, és egyéb szervezési feladatok,
 3. hivatali hatósági munka törvényességi ellenőrzése,
 4. közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyával, köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyek,
 5. közszolgálati nyilvántartás kezelése,
 6. intézményvezetők és gazdasági vezetők közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyek,
 7. választásokkal kapcsolatos ügyek,
 1. köznevelési ügyek,
 2. közművelődési és egyéb kulturális feladatok,
 3. önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének kezelésével kapcsolatos ügyek intézése,
 4. az államháztartáson kívüli forrásból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ügyek intézése,
 5. informatikai feladatok.

 

Gondnokság (csoport):

 1. a hivatal működéséhez szükséges technikai feltételek, eszközök biztosítása, karbantartása,
 2. a hivatali épületek üzemeltetése, karbantartása,
 3. egyéb szálláshely (9737 Bükfürdő, Muskátli sor 2-3.) üzemeltetése, karbantartása,
 4. nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos karbantartási feladatok.

 

 

 

EMBERI ERŐFORRÁS OSZTÁLY

 1. egészségügyi feladatok ellátása,

 

Igazgatási csoport:

a)    birtokvédelmi ügyek,
b)    közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek,
c)    hagyatéki ügyek,
d)    anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok,
e)    honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok,
f)    állampolgársági ügyek,
g)    állategészségügyi és állatvédelmi feladatok,
h)    lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, és az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása, társasházkezelés
i)     központi iktatás,
j)     ügyfélszolgálati iroda,
k)    talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,
l)     marhalevél kezelésével kapcsolatos feladatok,
m)   társasházak törvényességi felügyelete.

 

Szociálpolitikai csoport

a)  pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságra tekintettel nyújtható támogatások biztosítása,
b)  kereskedelmi igazgatás és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok.