1. A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, s ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.

2.  A jegyző alapvető feladatai a következők:

 • a polgármester által meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 •  vezeti a hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját, ennek keretében hetente megbeszélést tart a főosztályvezető-helyettesek, osztályvezetők, továbbá egyes kiemelt feladatokat ellátó dolgozók részvételével,
 • gyakorolja a munkáltatói jogkört a hivatal köztisztviselői, ügykezelői és fizikai alkalmazottai tekintetében (a polgármester által meghatározott körben kinevezés és felmentés, vezetői megbízás és visszavonása valamint jutalmazás esetén a polgármester egyetértésével),
 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyeket,
 • dönt azokban a hatósági ügyekben, melyet a polgármester ad át,
 • tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, s annak bizottságai ülésén,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
 • ellátja az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésével és a gazdálkodásával összefüggésben jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatokat,
 • ellátja a helyi és országgyűlési képviselőválasztással és népszavazással kapcsolatos feladatokat
   

A jegyző feladatai különösen a következők:

1. A Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatban:

 • koordinálja az előterjesztések előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, képviselő-testületi rendeletek rendelkezéseinek betartásáról,
 • a bizottsági referenseken keresztül figyelemmel kíséri az előterjesztések, határozat-és rendelettervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,
 • figyelemmel kíséri törvényességi szempontból a testületi ülések menetét, s ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni,
 • előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírálására vonatkozó előterjesztéseket,
 • gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, (elkészítéséről), a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról,
 • tájékoztatást ad a fontosabb új jogszabályi rendelkezésekről.

2. Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban:

 • javaslatot készít a polgármester részére a hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére,
 • ellátja a hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogköröket és államigazgatási feladatokat,
 • koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, különös tekintettel a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységekre
 • irányítja a hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését,
 • évente értékelést készít a hatósági munka helyzetéről,
 • irányítja a hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét,
 • ellenjegyzi a kötelezettség vállalásokat, utalványozásokat, erre más dolgozót is felhatalmazhat.


Pápa Város jegyzői feladatait dr. Nagy Krisztina látja el.